Lord, Send Me

Bible Text: Isaiah 6:1-13 | Preacher: Pastor Bob Evans | Series: Dangerous Prayers, Oakwood Bible Church – Sunday AM |

[iframe src="https://www.bible.com/bible/59/ISA.6.ESV" width="50%" height="600" align="right"][googleapps domain="docs" dir="viewer" query="url=http://oakwoodbible.org/wp-content/uploads/sermons/2020/01/Dangerous-Prayers4-Lord-Send-Me.pdf&embedded=true" width="50%" height="600" align="left"/]

Dangerous Prayers: relationships

Bible Text: Psalm 27 | Preacher: Pastor Bill Kiewiet | Series: Dangerous Prayers, Oakwood Bible Church – Sunday AM |

[iframe src="https://www.bible.com/bible/59/PSA.139.ESV" width="50%" height="600" align="right"][googleapps domain="docs" dir="viewer" query="url=http://oakwoodbible.org/wp-content/uploads/sermons/2020/01/Dangerous-Prayers-Relationships.pdf&embedded=true" width="50%" height="600" align="left"/]

“Lord, Search Me.”

Bible Text: Psalm 139:23-24; Jeremiah 17:9-10 | Preacher: Pastor Bob Evans | Series: Dangerous Prayers, Oakwood Bible Church – Sunday AM |

[iframe src="https://www.bible.com/bible/59/PSA.139.ESV" width="50%" height="600" align="right"][googleapps domain="docs" dir="viewer" query="url=http://oakwoodbible.org/wp-content/uploads/sermons/2020/01/Dangerous-Prayers-2-Search-Me_compressed.pdf&embedded=true" width="50%" height="600" align="left"/]